Vietnamese
English
TRANG CHỦ
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Unit VNĐ  
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 2,669
Tất cả: 64,375,603
Quyết định và Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 - Du lịch Thành phố Vinh Nghệ An - Thiết kế Website TP Vinh Thanh pho Vinh Nghe An
Tin đăng ngày:3/6/2016
Số lần xem 928 lần xem Bản in

Quyết định và Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021

UỶ BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ VINH NHIỆM KỲ 2016-2021

 

          Số:  67/QĐ-UBBC

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                                        Vinh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu

HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử  

 

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỒ VINH

NHIỆM KỲ 2016-2021

 

Căn cứ Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được thông qua ngày 25/6/2015;

Căn cứ biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021, do của Ủy ban bầu cử thành phố Vinh lập ngày 23/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 -2021 tại các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố.

     Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:

- Như Điều 2:

- TT HĐND, UBBC, UBMTTQ  Tỉnh;

- Sở Nội vụ Tỉnh;

- TT ThU, HĐND, UBMTTQ Thành phố;

- Các thành viên UBBC Thành phố;

- UBBC, UBND, UBMTTQ phường, xã;

- Lưu: HS, UBBC.

 

   TM. ỦY BAN BẦU CỬ

   CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Minh

 

TT Họ và tên  Đơn vị bầu cử Ngày tháng, năm sinh Nghề nghiệp, chức vụ Nơi làm việc
1 NGUYỄN THỊ LAN ANH Số 1 03/10/1980 Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Sơn Đảng ủy phường Hồng Sơn
2  NGUYỄN HOÀI AN  Số 6  02/11/1958   Cán bộ, Chủ tịch UBND thành
 phố Vinh 
 UBND Thành phố Vinh 
3 NGUYỄN ĐÌNH CÁT Số 1 18/8/1959 Cán bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh Ủy ban MTTQVN thành phố Vinh
4 LÊ SỸ CHIẾN  Số 8 30/7/1966 Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh UBND Thành phố Vinh
5 NGUYỄN VĂN CHỈNH Số 7 15/10/1961 Công chức, Trường Ban Tổ chức Thành ủy Vinh Thành ủy Vinh
6 TRẦN QUẢNG ĐẠI Số 2 03/02/1966 Cán bộ, Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường Trung Đô Đảng ủy Phường Trung Đô
7 ĐẶNG NAM ĐÀN Số 7 22/02/1955 Cán bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Nghi Phú
Hội cựu chiến binh xã Nghi Phú
8 TRẦN THỊ THANH HÀ  Số 4 08/9/1986 Cán bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường
 Hưng Phúc
MTTQ phường Hưng Phúc
9 NGUYỄN VĂN HANH Số 2 10/8/1960 Bác sỹ, Trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền
Nghệ An
10 LÊ THỊ HIỀN Số 5 17/12/1984 Công nhân Công ty TNHH 1 thành viên Môi trường đô thị Nghệ An
11 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Số 7 28/12/1990 Cán bộ, Bí thư Đoàn  xã
Nghi Liên
Đoàn TNCS HCM xã
Nghi Liên
12 NGUYỄN THỊ TRANG HÒA  Số 5 10/01/1979 Cán bộ, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam Đảng ủy phường Cửa Nam
13 LÊ QUỐC HỒNG Số 3 20/10/1962 Công chức, Trưởng Ban Dân vận Thành
ủy Vinh
Thành ủy Vinh
14 TRƯƠNG XUÂN HUỆ Số 8 30/01/1972 Cán bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Vinh Hội Nông dân thành phố Vinh
15  VÕ KHẮC HÙNG  Số 6  22/02/1972   Cán bộ, Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố   HĐND thành phố Vinh 
16 NGÔ THỊ HƯỜNG Số 4 11/02/1974 Công chức, Phó trưởng  Ban Tổ chức Thành
ủy Vinh
Thành ủy Vinh
17 TRẦN TRUNG KIÊN Số 3 15/3/1985 Cán bộ, Bí thư Thành đoàn Vinh Thành đoàn Vinh
18 NGUYỄN TAM KỲ Số 4 05/5/1969 Cán bộ, Chủ tịch UBND phường Lê Mao UBND phường Lê Mao
19  NGUYỄN THỊ LIÊN  Số 6  12/12/1988   Viên chức, Giáo viên   Trường Tiểu học Hưng Bình 
20 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH Số 3 10/02/1978 Công chức, Phó phòng Kinh tế  UBND Thành phố Vinh
21  LÊ VĂN LONG  Số 6  03/5/1973   Cán bộ, Bí Thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi   Đảng ủy phường Lê Lợi 
22 NGUYỄN VĂN LƯ Số 2 01/10/1970 Cán bộ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh Thành ủy Vinh
23 LÊ VĂN NGỌC Số 1 03/02/1977 Cán bộ, Bí thư Đảng ủy phường Hà Huy Tập Đảng ủy phường Hà Huy Tập
24 ĐỖ ĐÌNH QUANG Số 1 01/5/1962 Cán bộ, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Vinh Liên đoàn lao động thành phố Vinh
25 TRẦN ANH TẤN Số 8 26/4/1972 Cán bộ,Chủ tịch UBND xã
Hưng Đông
UBND xã Hưng Đông
26 NGUYỄN TẤT THIỆN Số 2 07/11/1968 Cán bộ, Chủ tịch UBND phường Trường Thi UBND phường Trường Thi
27 ĐẬU VĨNH THỊNH Số 4 02/12/1960 Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh UBND Thành phố Vinh
28 HÀ THANH TĨNH Số 7 06/01/1961 Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh UBND thành phố Vinh
29  NGUYỄN XUÂN TOÀN  Số 6  03/10/1978   Công chức quản lý, Giám đốc    Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Thành phố 
30 CAO VĂN TOÀN Số 8 17/10/1968 Cán bộ, Chủ tịch UBND phường
Đông Vĩnh
UBND phường Đông Vĩnh
31 NGUYỄN HỮU TRUNG Số 3 27/8/1976 Cán bộ, Bí thư đảng ủy xã
Hưng Lộc
Đảng ủy xã Hưng Lộc
32 ĐINH XUÂN TRƯỜNG Số 1 03/02/1972 Cán bộ, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Đảng ủy phường Quang Trung
33 TRẦN NGỌC TÚ Số 5 10/4/1964 Công an, Trưởng công an thành phố Vinh Công an thành phố Vinh
34 TRẦN THỊ CẨM TÚ Số 5 20/11/1970 Công chức, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành
 ủy Vinh
Thành ủy Vinh
35 PHAN MINH TUẤN Số 8 28/4/1974 Công chức, Chánh Văn phòng Thành ủy Vinh Thành ủy Vinh
36 LÊ ANH TUẤN Số 2 10/7/1973 Bộ đội,
 Chính trị viên
Ban chỉ huy Quân sự thành phố Vinh
37 TRƯƠNG QUỐC TUẤN Số 4 30/7/1974 Giám đốc  Công ty TNHH Thiện Mỹ
38 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Số 3 27/4/1971 Cán bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành
phố Vinh
Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Vinh
39 NGUYỄN HỒNG VY Số 7 12/8/1970 Cán bộ, Chủ tịch UBND xã
Nghi Đức
UBND xã
Nghi Đức
40 HOÀNG THỊ HẢI YẾN Số 5 05/9/1970 Công chức quản lý, Giám đốc  Nhà văn hóa thiếu nhi
Việt Đức

 

BBT Đài TP Vinh

 


Các bài mới:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Phiên chợ đặc biệt về đồ cổ tại thành Vinh (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Việt Nam và Lào sẽ nghiên cứu làm đường cao tốc qua cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) (13/6/2016)
Bắt giữ gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc (13/6/2016)
Cố vượt đèn đỏ, hai xế hộp va chạm mạnh (13/6/2016)

Các tin Tin tức - Sự kiện khác:

Thắng Hưng Nguyên, Thiếu niên TP.Vinh đứng đầu bảng A (13/6/2016)
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam (13/6/2016)
Kẻ trọc đầu chém lìa tay bạn nhậu tại quán bia (13/6/2016)
Đánh bom tại sân bay quốc tế Thượng Hải (13/6/2016)
Xả súng đẫm máu, 50 người chết:Chưa có bằng chứng liên quan đến IS (13/6/2016)
Nghệ An chủ động sắp xếp, bố trí lại chức danh Phó Chủ tịch UBND xã bị thừa (13/6/2016)
Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ áp sát biên giới Nga (13/6/2016)
Nhiều hoạt động ngoại khóa cho trẻ trong dịp hè (12/6/2016)
Chính thức công bố danh sách 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV (9/6/2016)
Nghịch lý xe ngoại, xế nội hoành hành (9/6/2016)
TIN ẢNH MỚI
Ngày 18/9, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu.

Tổng kết 25 năm xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ
TTCP Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm Người tại KDT Kim Liên
Hàng loạt vết đạn trên con tàu bị nhóm đi canô xả súng
Bão chưa vào, Đà Nẵng đã thiệt hại
Đồng chí Nguyễn Hoài An được bầu giữ chức Chủ tịch UBND T.P Vinh
LIÊN KẾT
TOP 10 TIN NỔI BẬT
Gần 7000 con gia cầm không rõ nguồn gốc đi trên xe khách Bắc Nam
TP Vinh: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB các dự án trọng điểm
Thông báo về việc tham gia cuộc thi Người đẹp phố biển năm 2016
Thành phố Vinh: Gỡ 'đầu ra' cho tinh giản 12 Phó chủ tịch UBND phường, xã
Quyết định và Danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vinh nhiệm kỳ 2016-2021
Tp Vinh triển khai rà soát xác minh thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT
Thành phố Vinh phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016
TP Vinh: Nhân rộng những tuyến đường sạch đẹp
Quyết định đổi tên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Kỳ vọng về thành phố xanh từ một dự án
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584